• A-
  • A
  • A+
петок, 08 декември 2023, 

Copyright


Авторско право

2012 МИА. Сите права се задржани. Повторно објавување или неовластена редистрибуција на содржините од www.mia.mk, вклучувајќи објавување на текстови во рамка или слични форми, е забрането без претходна писмена согласност од страна на МИА. Називот и логото на МИА се заштитен знак на МИА и на ниеден друг субјект.

Информација за прекршување на авторското право и сродните права

Известување за прекршување на авторското право и сродните права се поднесува на наша адреса. Како доказ треба да ги доставите следните податоци:

1. Физички или електронски потпис на лицето авторизирано од страна на сопстевеникот на ексклузивното право кое наводно е прекршено.

2. Идентификација на текстот заштитен со авторско право за кое се тврди дека е предмет на прекршок/кривично дело, или, ако се работи за повеќе такви текстови издадени на една веб-страница и за кои е поденесен едно известување, сите тие треба да се наведат на репрезентативната листа.

3. Идентификација на материјалите за кои се тврди дена се предмет на прекршочна /кривчноправна активност. Истите, треба да се отстранат или да се оневозможи пристап до истите, како и разумно детална информација која ќе му овозможи на давателот на услугата да го лоцира материјалот.

4. Разумно детална информација која ќе му овозможи на давателот на услугата да стапи ви контакт со подносителот (жалителот) на извештајот, имено адреса, телефонски број, и е-маил адреса на која може да се контактира страната што се жали.

5. Изјава дека жалителот  има основано сомниение дека употребата на материјалот (авторското дело) не е одобрено од сопственикот на авторско право, неговиот застапник итн.

6. Изјава дека информацијата во известувањето (жалбата) е точна и дека е во согласност со законот, односно дека подносителот/жалителот) е овластен да постапува во име на сопственикот на ексклузивното право за кое се тврди дека е повредено.

Оваа писмено известување треба да се испрати и до нашиот правен застапник:

Во согласност со член 366 од Кривичниот законик на Република Македонија секое лице кое лажно пријавува дека друг сторил кривично дело или подметнува траги или докази дека дека е сторена повреда на авторско право односн  дека е сторено кривично дело ќе одговара за лажно пријавување на кривично дело.

Против-известување

Ако одлучите да ни испратите против-известување, со цел да биде правно валидно, тоа мора да биде во писмена форма, адресирано до нашето овластено лице и да ги содржи следните податоци:

Физички или електронски потпис на претплатникот;

Идентификација на материјалот што бил отстранет или кон кој се оневозможил пристап, како и локацијата каде се појавил материјалот пред да биде отстранет или да биде оневозможен пристапот;

Изјава под закана за кривично гонење дека претплатникот верува дека материјалот бил отстранет или оневозможен како резултат на грешка или погрешна идентификација на материјалот што е отстранет или оневозможен;

Името, адресата и телефонскиот број на претплатникот, како и изјава дека претплатникот се согласува со на јурисдикцијата на Основниот суд Скопје 1 Скопје, во Република Македонија.

Такво писмено извесување треба да биде испратено до нашето овластено лице на следниот начин:

Ве молиме имајте предвид дека согласно со член 366 од Кривичниот законик на Република Македонија секое лице кое  лажно пријавува дека друг сторил кривично дело или подметнува траги или докази дека  дека е сторена повреда на авторско право односно дека е сторено кривично дело ќе одговара за лажно пријавување на кривично дело.

Исто така, сакаме да ве информираме дека, согласно нашите правила, ги исклучуваме, претплатниците кои го повторуваат незаконитото однесување.